සේවා ඉල්ලුම් පෝරමය

ඔබගේ අවශ්‍යතාවය හා තොරතුරු අප වෙත එවන්න

  පුරුෂස්ත්‍රී

  පෙරවරුපස්වරු
  සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු!

  • ඔබගේ නිවැරදි උපන් දිනය සහ උපන් ස්ථානය ලබා දෙන්න.
   උදා: (කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාව), (නිව්යෝර්ක්, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය)
  • උපන් වේලාව නිසි ලෙස සඳහන් කරන්න.
   (උදා: 10:25:12 පෙ.ව.) Astrology Services Sri Lanka
  • ඔබගේ ඉල්ලීම සවිස්තරාත්මකව විස්තර කර විසඳීමට නිශ්චිත අවශ්‍යතා සහ ගැටළු සඳහන් කරන්න.
   (උදා: මට මගේ කේන්දරයක් නිර්මාණය කර ඉදිරි වසර 5 සඳහා මගේ ව්‍යාපාරයේ අනාගතය දැනගත යුතුය.)
  • ඔබගේ වර්තමාන කේන්දර පත්‍රයක් තිබේ නම් එය අපවෙත එවන්න..
   (ඔබට PDF, Word හෝ ඡායාරූපයක් ලෙස ඇමිණිය හැකිය) Astrology Services Sri Lanka
  • පිළිතුරු සැපයීම සඳහා ඔබව සම්බන්ධ කරගත් හැකි අංකයක් සහ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනයක් ලබා දෙන්න.

  You can request our services via :