හඳහන් සෑදීම

ඔබගේ හඳහන නිවැරදි ක්‍රමයට සාදවා ගන්න.එය ඔබගේ ජීවිතයේ පිටපතයි.

අපට අවශ්‍ය දේ (ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිටින පාරිභෝගිකයන්ගෙන්)

සම්පූර්ණ නම, ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය, උපන් දිනය, උපන් වේලාව සහ ස්ථානය.

Rs. 1000/= (10 USD)

 

ප්‍රතිඵල ලබාදීම පැය 48 කින්.

පැය 48ක් ඇතුලත ඔබට අවශ්‍ය සේවය සැපයීමට අපි බැඳී සිටිමු.

100% නිවැරදි හා විශ්වසනීය සේවාවක්.

Horoscopes Creating online services sri lanka

ඔබත් පළපුරුදු වෘත්තිකයෙකුගෙන් නිවැරදි හා විශ්වාසවන්ත ජෝතිෂ්‍ය විසඳුමක් සොයනවාද?